Darmowa dostawa od 99,00 zł
616 660 777PN-PT 8.00-17.00

Regulamin Imprez organizowanych przez Pan Drwal sp. z o.o.

 

I Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy imprez zwykłych, nie podlegających art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. „O bezpieczeństwie imprez masowych” (Dz. U. 2009, Nr. 62, poz. 504) oraz ustaw zmieniających w/w Ustawę (nazwanych dalej Imprezą).
2. „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.
3. Wstęp Uczestnika Imprezy na teren Imprezy odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu z widocznym kodem kreskowym. Organizator rości sobie prawo do skontrolowania biletu także w dowolnym momencie trwania Imprezy.
4. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza. Przy czym Regulamin Organizatora jest nadrzędnym w wypadku kwestii spornych.
5. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na terenie Imprezy. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i tereny przyległe: broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie.
6. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą nie zostać wpuszczone na teren Imprezy lub wyproszone z terenu Imprezy, po stwierdzeniu, że ww. przedmioty wnieśli, a ich bilet zostanie unieważniony.
7. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu.
8. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Imprezy zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących. W takim przypadku należy przedłożyć Organizatorowi stosowne zaświadczenie.
9. Korzystanie z profesjonalnego sprzętu dozwolone jest tylko przez osoby do tego akredytowane. Akredytacje można uzyskać, kontaktując się pod adresem mailowym: bartek@pandrwal.pl.
10. Organizator rości sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio – wideo.
11. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy wraz z wizerunkiem Uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika.

 

II Uczestnictwo w Imprezie

1. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz wzrokowymi, bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w Imprezie, zobowiązane są do poinformowania Organizatora o uczestnictwie w Imprezie w celu zagwarantowania właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.
2. Zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed planowanym terminem Imprezy, drogą mailową na adres: bartek@pandrwal.pl.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Imprezie osoby z niepełnosprawnościami. 
4. Samodzielnie uczestniczyć w Imprezie może osoba, która w dniu Imprezy ma ukończony 16. rok życia.
5. Przy uczestnictwie osób, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator bądź najęty przez niego podwykonawca ma prawo do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.
6. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Zarówno osoba poniżej 16. roku życia jak i opiekun muszą posiadać ważne bilety wstępu na Imprezę.
7. Organizator ma prawo do wyproszenia z Imprezy osób przeszkadzających innym Uczestnikom w odbiorze szkolenia, w szczególności osób pod wpływem alkoholu, głośnych lub agresywnych. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na teren Imprezy odpowiednio wcześniej. Osoby spóźnione będą w miarę możliwości wprowadzane na widownię za decyzją Organizatora i proszone o zajęcie wolnych miejsc, wskazanych przez obsługę widowni. Spóźniony Uczestnik nie będzie rościć od Organizatora zadośćuczynienia za brak możliwości zajęcia miejsca wskazanego na bilecie wstępu.

 

III Bilety

1. Poprzez zakup biletu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Bilet ważny jest jedynie z kuponem kontrolnym z widocznym kodem kresowym. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu elektronicznym. Potwierdzenie zapłaty lub zamówienia nie jest równoznaczne z posiadaniem biletu i nie stanowi dokumentu potwierdzającego możliwość uczestnictwa w Imprezie.
3. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Imprezy. Uczestnik podejmując decyzję o wyjściu z terenu Imprezy bez zgłoszenia i zgody Organizatora, ponosi ryzyko odmowy ponownego wstępu na teren Imprezy.
4. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy czy też zachowaniem innych uczestników podlegają reklamacjom wyłącznie w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania. Organizator dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące klienta lub poinformuje o procedurze składania reklamacji.
5. Jeżeli uczestnik nie zgłosi faktu niedogodności w czasie trwania wydarzenia, traci prawo do reklamacji w terminie późniejszym.
6. W przypadku zgubienia biletu, Uczestnik zobligowany jest niezwłocznie powiadomić bileterię lub punkt sprzedaży, w którym dokonywany był zakup, celem wystawienia duplikatu.
7. Zwrot lub zamiana biletów możliwe są tylko w przypadku odwołania Imprezy lub w wypadku znaczącej zmiany programu, miejsca lub terminu Imprezy.
8. Zwrot lub zamiana biletów możliwe są jedynie pod adresem bartek@pandrwal.pl.
9. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży oraz za bilety z rynku wtórnego. Organizator przestrzega, że odsprzedaż biletów z zyskiem podlega karze grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności (art.133 kw).

x
Please select your store
Language version
POLPolish
ENGEnglish
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel