Darmowa dostawa od 99,00 zł
501 120 810PN-PT 8.00-17.00

Zapytanie ofertowe nr PD/01/01/2022

26-07-2022

 

Zapytanie ofertowe nr PD/01/01/2022 


Dotyczy projektu pn. „Innowacyjne Dermokosmetyki na bazie solanki sopockiej o właściwościach wspomagających terapię atopowego zapalenia skóry”
w ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”


Poddziałania1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2021-2027
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Gdańsk, dnia 7 lipca 2022 r.


I. ZAMAWIAJĄCY:

Pan Drwal Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 3/1
60-813 Poznań
NIP 7831730176

dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający.

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA:

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.
 3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu (na określoną liczbę: 5 miesięcy)
i dostarczenie do miejsca badań (wskazanego przez Zamawiającego) aparatury (szczegóły
w załączniku nr 1).

CPV: 38430000-8 - Aparatura do wykrywania i analizy
CPV: 38436000-0 - Wstrząsarki i akcesoria
CPV: 38436500-5 - Mieszadła mechaniczne
CPV: 38436510-8 - Wirniki łopatkowe do mieszadeł mechanicznych

Wykonawca uwzględni w ofercie koszt dostarczenia sprzętu pod adres:

Pan Drwal Sp. z o.o.
ul. Szybowcowa 8a
80-298 Gdańsk


IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

zamówienie obejmuje okres od sierpnia do grudnia 2022 r.


V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości. Ocena spełniania warunku: na podstawie stosownego oświadczenia stanowiącego integralną część formularza ofertowego.

 

VI. WYKLUCZENIA

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:

 

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1. Formularz ofertowy Pan Drwal

Załącznik 1a. Specyfikacja cenowa

Załącznik 2. Specyfikacja aparatury

 

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ostateczny termin składania ofert upływa 17.08.2022

 

BAZA KONKURECYJNOŚCI

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119693?sekcja=ogloszenie

x
Please select your store
Language version
POLPolish
ENGEnglish
pixel