Darmowa dostawa od 99,00 zł
616 660 777PN-PT 8.00-17.00

Regulamin konkursu „Co sprawia, że czujesz się jak gwiazda rocka?”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Pan Drwal Sp. z o. o. z siedzibą ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, pod numerem KRS 000573490, NIP 7831730176, REGON 362355636.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis www.instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.

6. Konkurs trwa od 05.06.2024 roku do 7.06.2024 roku (do godziny 14:00).

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pomocą wiadomości prywatnej bezpośrednio do zwycięzców 7.06.2024 (do końca dnia)

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage o nazwie “Pan Drwal” na portalu społecznościowym Instagram znajdującym się pod adresem: https://www.instagram.com/pandrwalnatural/.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Instagram. Pytanie zawarte jest w opisie posta konkursowego na portalu Instagram.

10. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

11. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.

12. Najciekawszy, najlepszy, najzabawniejszy komentarz zostanie wybrany przez powołaną komisję składającą się z pracowników Działu Marketingu w firmie.

13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram.

14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda

16. Nagrodą w konkursie jest limitowany olejek Mystic Festival.

17. Sposób odbioru nagrody zostanie przedstawiony w wiadomości prywatnej do zwycięzcy bezpośrednio przez konto firmowe @pandrwalnatural portalu Instagram.

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia Konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@pandrwal.pl

23. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Instagramie - tytuł konkursu).

24. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Obowiązek informacyjny.

25. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Pan Drwal Sp. z o. o. z siedzibą w ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: marketing@pandrwal.pl

26. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagramie Pan Drwal.

27. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

28. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

29. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Pan Drwal.

31. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

x
Please select your store
Language version
POLPolish
ENGEnglish
pixel